Legal disclaimer

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld als persoonlijke informatie van de lezer ervan, met uitsluiting van elke interpretatie.

Imec streeft ernaar dat de informatie die hierin opgenomen is, zorgvuldig, correct en volledig is doch geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, de juistheid en/of de volledigheid van de informatie ervan.

De informatie verstrekt in huidige publicatie wordt verstrekt “AS IS” en houdt geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, in en zulks in de meest brede zin. De informatie kan daarenboven geenszins beschouwd worden als een advies of een aanbeveling vanuit imec. Nog meer in het bijzonder kan geen van de informatie hierin gebruikt worden voor investeringsdoeleinden in de meest brede zin van het woord.

Eventuele verwachtingen en/of projecties omtrent toekomstige gebeurtenissen die imec in deze publicatie zou opgenomen hebben, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van imec met betrekking tot bekende en onbekende risico’s en onzekerheden. De feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden kunnen in meer dan geringe mate afwijken van de uitgesproken verwachtingen als gevolg van wijzigingen in onder meer, doch hiertoe niet beperkt, (i) de algemene economische omstandigheden in de sector waarin imec zich begeeft, (ii) de omstandigheden op o.a. de financiële markten en sectoren en/of in opkomende en/of nieuwe markten en sectoren, (iii) de wet en regelgevingen en (iv) het beleid van overheden en/of regelgevende toezichthouders.

Imec, evenals haar bestuurders, management, werknemers en aangestelden in de meest brede zin als mogelijk, verwerpen enige aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende schade, verlies, kosten of uitgaven die een gevolg zouden zijn van of zouden tot stand komen naar aanleiding van het gebruik van deze publicatie en/of de informatie erin verstrekt.

Voor zover als in deze uitgave verwijzingen worden opgenomen naar eender welke soort van uitgaven of websites van derden, zijn deze louter ten informatieve titel hierin verstrekt en valt de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of verantwoordelijke van deze voormelde uitgaven en/of websites.

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd. Voor sommige specifieke gevallen, kan u evenwel gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens te vermelden. In dergelijke gevallen zullen uw gegevens behandeld worden in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en garandeert imec dat:

  • Uw persoonlijke gegevens alleen worden gevraagd en verwerkt voor zover deze noodzakelijk zijn om u te voorzien van de door u gevraagde informatie of om u de gevraagde online service te kunnen aanbieden.
  • Uw persoonlijke gegevens niet worden bekend gemaakt aan derden, noch worden gebruikt voor direct-marketing doeleinden.
  • U de  toegang behoudt tot  uw persoonlijke gegevens en u in staat zult zijn om de juistheid ervan te verifiëren.
  • Imec alle redelijke veiligheidsmaatregelen zal nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonlijke gegevens.